Το «Κοινό των Ηπειρωτών» για τη λειτουργία της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

Στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου το Κοινό των Ηπειρωτών κατέθεσε τις απόψεις του για τη λειτουργία και τις προτεραιότητες της Επιτροπής.
Συγκεκριμένα ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξής μας Σάββας Δημητριάδης επισήμανε ότι ως Κοινό των Ηπειρωτών συμμετέχουμε στην Επιτροπή με καλή προαίρεση και τοποθετούμαστε θετικά στα θέματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς συγκρότησης της, προάγουν και ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη, υποστηρίζουν τον τοπικό ερασιτεχνικό αθλητισμό και προσθέτουν στην πολιτιστική μας παράδοση. Σε αυτό το πνεύμα ψηφίζουμε τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την κατάθεση πρότασης – συμβολή στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής μας: «Να ενημερώνονται τα μέλη της Επιτροπής για το
σύνολο των αιτημάτων που υποβάλουν οι Φορείς και να έρχονται προς έγκριση εκείνα που θα έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί προηγουμένως, από το Προεδρείο και την αρμόδια θεματική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Ως αξιολογικά κριτήρια νοούνται ο σκοπός
πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, η ποιότητα τους και το ιστορικό του σωματείου/ Συλλόγου ή Φορέα, συνυπολογιζομένου του κόστους σε καιρούς ακρίβειας.
Επίσης θεωρούμε ότι η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είναι ανάγκη να θέσει την κοινωνική μέριμνα ως μια από τις άμεσες προτεραιότητες για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η καταγραφή των επειγουσών αναγκών συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών καθώς και σχέδιο για το πως μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των αναγκών σε συνεργασία και με τους δήμους. Τέλος ζητήσαμε ενημέρωση για το αν υπάρχουν στοιχεία για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Ήπειρο και ποιες κοινωνικές δράσεις της περιφέρειας είναι ενεργές αυτή τη περίοδο ή προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.