Την Πέμπτη η συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου και της επιτροπής περιβάλλοντος.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 13.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό
Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις»: Για τα Διαχειριστικά Σχέδια
Βόσκησης.
2. Παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» Για τη χαρτογράφηση του
δημογραφικού ζητήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου και τις προτάσεις της
Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπισή του.
3. Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: Για τις ενέργειες της
Περιφέρειας Ηπείρου για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος του
Λούρου ποταμού μετά την περιβαλλοντική ζημιά που προκάλεσε
4. Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: Για τις ευθύνες της
Περιφέρειας Ηπείρου στο εργοδοτικό έγκλημα στην Αρίστη
5. Παράταξη «ΦΩΣ»: Για τον αποκλεισμό του Διστράτου και την κατάσταση
του δρόμου στο Βόρειο τμήμα της Λάκκας Αώου (Κόνιτσα, Ελεύθερο,
Παλιοσέλι, Πάδες, Άρματα, Δίστρατο ως Βασιλίτσα)
6. Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις»: Για τη δημιουργία
Βιοτεχνικού Πάρκου στην Άρτα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων: 6η /30-4–2024
(τακτική -διά ζώσης) 7η /17-5-2024 κατεπείγουσα-διά περιφοράς 8η /28-5-
2024 κατεπείγουσα – διά περιφοράς

2. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Ηπείρου, έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Π.Η.)
3. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού
Π.Η.)
4. Τροποποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου σχετικά με την θέσπιση ορίων
ηλικίας πλοίων και δημιουργία κινήτρων για αντικατάσταση κατά
προτεραιότητα για σκάφη με κίνηση με ηλεκτροκινητήρα και αντιρρυπαντική
– φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά (εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων)
5. Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας των δύο νέων πλωτών με άδεια ΤΑΞΙ
(εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων)
6. Έκδοση δύο αδειών πλωτών ταξί στη λίμνη Παμβώτιδα (εισήγηση: η Δ/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
( Συνεδρίαση Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024)
Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, και ώρα 11.30 π.μ.. συνεδριάζει η Επιτροπή
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου με
τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα
(κατηγορίας Α2, ομάδα 7η & 2η ) : «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής
μονάδας, δυναμικότητας 31.400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με
υδρογεώτρηση, στη θέση «Καϊζές», της Τ.Κ. Κεραμάτων, Δήμου Αρταίων,
Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα
(κατηγορίας Α2, ομάδα 3η, α/α 6): «Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας από 20 σε 40 στρέμματα, με αύξηση της ετήσιας
δυναμικότητας, παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεών της,
αναπροσαρμογή των χερσαίων εγκαταστάσεών της και χορήγηση έγκρισης
επέμβασης σε Δημόσια Δασική έκταση, στη θέση ‘‘ΝΕΝΟΥΔΑ’’, Λωρίδα
Σαγιάδας, Δήμος Φιλιατών, εντός της ζώνης Α της θεσμοθετημένης Π.Ο.Α.Υ.,
στις θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π.
Ηπείρου, με αρμόδια εταιρεία την ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.».
3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα
(κατηγορίας Α2, ομάδα 9η & 2η): «Υφιστάμενη μονάδα ασφαλτομίγματος με
την προσθήκη μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδας

παραγωγής γαλακτωμάτων, στην περιοχή «Λακκώματα» ή «Βακούφικα», της
Τ.Κ. Θεσπρωτικού, του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα
10η,α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 64,8 MW, στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ» 2 και των
συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (εξωτερικό υπόγειο
δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το
δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του νέου Υ/Σ «ΒΟΥΤΣΑΡΑ»), Δ.Ε. Δωδώνης του
Δήμου Δωδώνης και Δ.Ε. Πασσαρώνος και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε.
Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα
10η,α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 108 MW, στις θέσεις «ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(72 MW)» και «ΠΑΤΗΜΑ (36MW)» και των συνοδών έργων οδοποιίας και
ηλεκτρικής διασύνδεσης (υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την
ηλεκτρική διασύνδεση των ΑΣΠΗΕ με το ΚΥΤ «ΑΡΑΧΘΟΣ»), Δ.Ε. Ανωγείου,
Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας και Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε.
Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα
(κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, 1η & 2η, α/α 8) : « Μικρό υδροηλεκτρικό έργο,
ισχύος 0,99 MW, στην περιοχή Ραφτανίτη, Δ.Ε. Πραμάντων. Δ. Βορείων
Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων και Δ.Ε. Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων ,Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου ».