Συνεδριάζει την Παρασκευὴ η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρεβέζης

Την Παρασκευή  23 Φεβρουαρίου  2024  στις 13.00, συνεδριάζει  η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με τα εξής θέματα:

1 Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» ΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
2  Εξέταση αίτησης μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης λόγω αλλαγής εταιρικής    μορφής.
3  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση
4 Αποδοχή χρηματικής δωρεάς
5 Έγκριση πρακτικού Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και για το Κοινωνικό Παντοπωλείου»
6 Αλλαγή φορολογικών στοιχείων “COSMOTE A.E” λόγω συγχώνευσής της με την μητρική της ¨Ο.Τ.Ε.  Α.Ε¨
7  Έγκριση κοπής έξι (6) δένδρων
8  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου  (Βουκελάτος-η από 24-10-2023 κτηματολογική αγωγή των 1) Λήδας συζ. Χρ. Βόλφη, το γένος Φοίβου Τσιρώνη και 2) Μαρίας συζ. Δημ. Ηλιόπουλου, το γένος Φοίβου Τσιρώνη κατά του Δήμου Πρέβεζας, ενώπιον του Μον. Πρωτ. Πρέβεζας. Τελευταία ημέρα προτάσεων 26/2/2024)
9  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου  (Τάσσης-η αρ.109/2023  απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας)
10  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου  (Τάσσης-)
11  Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου  (Τάσσης-)
12   Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.