Συνεδριάζει την Δευτέρα 29/1 η Περιφερειακή Επιτροπή.

Τη Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2023 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του Πρακτικού 3 ο /23-01-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου 2: «Συντήρηση
δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
6. Έγκριση των Πρακτικών Ι/12-01-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και II/15-01-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση του 4 ου /17-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 24-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2 ου Υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)», προϋπολογισμού € 1.340.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου ΤΟΕΒ Λάμαρης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171880 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
9. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 5,46%) και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη του Βασιλείου.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-04-2024.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-07-2024.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπλαση παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 1.338.627,75 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΜΚΕ «Ελπίδα Ζωής» για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση -αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 72.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Πνευματικού κέντρου Δήμου Β. Τζουμέρκων (παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.428,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
15. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων στην επαρχιακή οδό προς Μαλούνι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
16. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και την υδραυλική επίλυση στο τμήμα Φιλιππιάδα – Γέφυρα Καλογήρου (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση οδοποιίας σε επικίνδυνα σημεία του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
18. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Ε.Ο. προς Σαγιάδα Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ραγίου Σαγιάδας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας ΠΗ».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Α’ τριμήνου 2024.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Μετσόβου έως κόμβο Εγνατίας».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου εκτιμητή για τις απαλλοτριώσεις στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)».
25. Έγκριση του από 24-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας στην 25 η επαρχιακή οδό στο τμήμα Γυφτόκαμπος – Βρυσοχώρι», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
26. Έγκριση του από 25-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή – αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καταρράκτη Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
27. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
28. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης εργοστασίων παραγωγής ζωοτροφών και σύνδεση επαρχιακού δικτύου προς Πεδινή», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 16ης επαρχιακής οδού προς Αετόπετρα Δωδώνης», αναδόχου «Σ.-Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.
31. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για το επαρχιακό οδικό δίκτυο Μηλιάς – Μετσόβου – Ανηλίου».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθαρμένων διαγραμμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών σταυλικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (προμήθεια υλικών)».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντάλλαγμα χρήσης γης προς Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση αναδάσωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Διάνοιξη οδού για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ‘’Λογγά – Πόρος‘’ της Τ.Κ. Πλατανούσας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής Ανηλίου και δημιουργία ασφαλών προσβάσεων και βατότητας (παροχή υπηρεσιών)».
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων με αμμοχαλικώδη υλικά της περιοχής στα όρια του Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την λήψη των απαραίτητων αδειών που αφορούν το υποέργο: «Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας
αντιπυρικής προστασίας Άνω Κλειδωνιά – Πάπιγκο (παροχή υπηρεσιών)».
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση απομάκρυνση υλικών από καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο προς Δίστρατο (παροχή υπηρεσιών)».
39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές οικ. έτους 2023 και δεσμεύσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων.
40. Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων α) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, β) της Π.Ε. Ιωαννίνων και γ) απόδοσης των κρατήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023.
41. Έγκριση των Πρακτικών I/20-12-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και II/22-01-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της Τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 161.601,27 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 08.01.2024 έως 31.12.2024).
42. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 8655/87/18-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή στην έκθεση για την ανάδειξη Υπογείων Ζωσιμαίας Σχολής.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση λεωφορείου για την μετακίνηση υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη στις 02-02-2024 για την συμμετοχή τους στην έκθεση “AGROTICA 2024”.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων &  Σταθμών για το έτος 2024, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της γνωστοποίησης της προκήρυξης (σε περίληψη) για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη – επιστημονικού συμβούλου, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

48. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Κυνηγώντας στην Ήπειρο», λόγω μη τιμολόγησης της δαπάνης εντός του οικ. έτους 2023.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην αγορά 100 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Παναγία η Σπηλαιώτισσα – Το Μοναστήρι στην Αρίστη Ζαγορίου», λόγω μη τιμολόγησης της δαπάνης εντός του οικ. έτους 2023.
51. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη για θέματα του Τομέα Περιβάλλοντος, Βασιλείου Γοργόλη, στο Ντουμπάι, το διάστημα 18-23/02/2024, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «GULFOOD 2024» και έγκριση σχετικών δαπανών.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και συμπλήρωση τοίχων αντιστήριξης σε τμήματα του οδικού δικτύου Μετσόβου και Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής τοίχων αντιστήριξης πρανών και ιδιοκτησιών κατά μήκος του οδικού δικτύου Πλατανιάς και Ηλιόκαλης (παροχή υπηρεσιών)».
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και επισκευή τάφρων απορροής όμβριων επαρχιακού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Σελλών (παροχή υπηρεσιών)».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση προσβάσεων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης καλλιεργητών σε Βοτονόσι και Χρυσοβίτσα (παροχή υπηρεσιών)».
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου από γέφυρα Λάλιζα έως Χίνκα (παροχή υπηρεσιών)».
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων από κατολισθήσεις του οδικού δικτύου Κόνιτσας προς Μαστοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)».
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος προς Λαγκάδα (προμήθεια υλικών)».
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες στεγάνωσης, επισκευής και διαμόρφωσης γηπέδων σε κοινόχρηστα κτίρια αθλητικών δραστηριοτήτων στα όρια Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
64. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-11-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού €
75.000,00 με ΦΠΑ.
65. Έγκριση του 2 ου /19-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.000.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171927 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
66. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες κατασκευής ομβροδεξαμενής για την κάλυψη των κτηνοτροφών στην Δ.Ε Καραϊσκάκη».
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή υπάρχουσας ομβροδεξαμενής στον Αμμότοπο Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό αποστραγγιστικού δικτύου στη Λιμίνη και τον καθαρισμό από φερτά υλικά του Ζούτου (παραπόταμος)».
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Πετράλωνα Τετρακώμου προς Μυρόφυλλο Π.Ε Άρτας.».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από το ρέμα Μπούση στο Καραμούτσι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων».
72. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας σχολικού έτους 2023-2024.
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
75. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014- 2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 180.443,28 € με Φ.Π.Α.
76. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 769.957,42 € με Φ.Π.Α.
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2024 και ορισμό υπολόγου έτους 2024.

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
79. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 26 έως 29-01-2024, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Υπουργό κ. Σκρέκα Κωνσταντίνο και υπηρεσιακούς παράγοντες και έγκριση των σχετικών δαπανών.
80. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 για οφειλές παρελθόντων ετών.
81. Έγκριση 4 ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023 -2024.
82. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων και κατάργηση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ
1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
83. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/09-01-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/22-01-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2024- 2025, συνολικού προϋπολογισμού 497.240,35 € με ΦΠΑ.
84. Έγκριση λύσης της με αριθμ. πρωτ: 180571/24782/21-09-2021 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», αναδόχου της προμήθειας των ειδών των Τμημάτων Β και Δ (χοιρινό άνευ οστών και παρθένο ελαιόλαδο), για τις ανάγκες της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018 – 2019 ΚΣ Περιφέρεια Ηπείρου – ΠΕ Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5029413.
85. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμοί τεχνικών – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός, σήμανση και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 348.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
86. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με Κωδικό MIS: 5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης με Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ).
87. Έγκριση του Πρακτικού 7/18-01-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
88. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού 571.516,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Λάμαρης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036171880 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
89. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
90. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού 824.600,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036171897 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
91. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
92. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 119156/4842/27-07-2023 Σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-07-2025, ως προς το άρθρο 2, που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Πρέβεζας.
93. Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).».