Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 23-11-2023 και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση του από 13-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση του από 10-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βοηθητικού κτιρίου & χαγιατιού Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 20-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ500/DN=12,5 Atm για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης στη θέση Αηδόνι Αχερουσίας αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 59.024,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση του από 20-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή σιδηρόθυρας Νο3 φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 39.680,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 3 ου Υποέργου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα –
Παναγιάς», προϋπολογισμού € 820.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης, «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιά», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
6. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
7. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Βασιλικού».
8. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,57%) και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», αναδόχου «ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινων τοίχων αντιστήριξης πρανών στα όρια της Άνω Καλεντίνης (παροχή υπηρεσιών)».
10. Έγκριση του από 14-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικών και κατολίσθησης επί της 41 ης επαρχιακής οδού στη θέση “Πλάκα”», προϋπολογισμού 58.280,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
11. Έγκριση του από 14-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση και διαπλάτυνση οδικού δικτύου σύνδεσης Οξυάς», προϋπολογισμού 64.480,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
12. Έγκριση του από 15-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 93.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία οδών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Πωγωνιανής», προϋπολογισμού 86.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
14. Έγκριση του 8 ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 4 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», αναδόχου «IΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», μέχρι την 31-12-2023.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθαρμένων διαγραμμίσεων στα όρια του πρώην Δήμου Δερβίζιανων (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τεχνικών, απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση βατότητας παροδίων οδών του επαρχιακού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου
Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης λιθόστρωτων έργων, διαχείρισης όμβριων και σύνδεση με επαρχιακό οδικό δίκτυο Κορύτιανης (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τεχνικών, απομάκρυνση φερτών και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού από οικισμό Μύλοι Χρυσοβίτσας έως Χρυσοβίτσα Θέση ‘’Χαλκιάσα’’ (παροχή υπηρεσιών)».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τεχνικών, απομάκρυνση φερτών και αποκατάσταση βατότητας από Δίστρατο έως όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τεχνικών, απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση βατότητας από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης έως Λαγκάδα (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την πλήρη αδειοδότηση των μελετών για την κατασκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2024 των οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.
27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΝΑ 281 με ΚΑ2023ΝΑ28100007 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
28. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις κατηγορίες Δαπανών “Κόστος Προσωπικού,” και “Υποδομές και Έργα” για το έργο «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και παράταση της διάρκειας ισχύος του έργου.
29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 185409/1341/16-11-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για παράθεση επίσημου δείπνου στα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου
της στα Ιωάννινα.
30. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 15 ο OTS FORUM με θέματα των Ελληνικών Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 30/11/2023 έως 02/12/2023.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της Πανηπειρωτικής Επιστημονικής Συνάντησης Νοσηλευτών, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2023, στα Ιωάννινα.
32. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτήτριας ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ιταλία.       34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, το διάστημα 16-31/12-2023, στα Ιωάννινα.
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση διαφημιστικής εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 6 η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών, το διάστημα 24- 26/11/2023, στις Μηλιές Πηλίου.
37. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Γκαρτζονίκα, στις Μηλιές Πηλίου, το διάστημα 24-27/11/2023, για τη συμμετοχή του στην 6 η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία επιχειρηματικής αποστολής από την Πολωνία.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη τοπογραφικών και υδραυλικών μελετών καθώς και διάγραμμα κάλυψης για την κατασκευή κοινόχρηστης αθλητικής
εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση κοίτης ρέματος Γοργοποτάμου και προστασία αυτής (παροχή υπηρεσιών)».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Επισκοπικού (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, τεχνικών και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Κεφαλοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, τεχνικών και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ανήλιο προς Χαλίκι (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών και φερτών υλικών στα όρια της Πωγωνιανής (παροχή υπηρεσιών)».
45. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Τ.Κ. Κομποτίου».
46. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του παραπόταμου Άννινου».
47. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αντλιών No1 & No7 αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)».
48. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-06-2024.
49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2024.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης από Κακολάγκαδο έως τα όρια νομού Άρτας».
51. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, στις 21-22/11/2023, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και
έγκριση των σχετικών δαπανών.

52. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
54. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Άρτας, στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας.
55. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις («2 ο Φεστιβάλ Θεάτρου ΑΜΕΑ Ηγουμενίτσας», «Προβολή τοπικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»).
59. Έγκριση και κατάργηση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
60. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.
61. Έγκριση διενέργειας, δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης,
υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2024 & 2025, συνολικού προϋπολογισμού 532.146,04 € με ΦΠΑ και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση της σύμβασης προμήθειας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
63. Έγκριση του Πρακτικού 2/10-11-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 2 ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 113.762,75 € με Φ.Π.Α.
64. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της 4 ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.236,08 € με Φ.Π.Α. και επανάληψη της διαδικασίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
65. Έγκριση μετάβασης της Περιφερειακού Συμβούλου, κας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνας, στην Αθήνα, το διάστημα 26-28/11/2023, προκειμένου να παραβρεθεί στο 3 ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
66. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμοί τεχνικών – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός, σήμανση και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 348.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
67. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων – τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου «Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε.», μέχρι την 22-12-2023.
68. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας και κατασκευή – αποκατάσταση αναχωμάτων», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
70. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2023 – 2024 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.).
71. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
72. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε., του 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1 ης Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος Αξίας, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», αναδόχου «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι την 30-06-2024.