ΣΑΕΚ Πρέβεζας: Προτάσεις νέων ειδικοτήτων-κάλεσμα διαλόγου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και στο πραγματικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας που προδιαγράφεται για την μετά την κρίση εποχή, οι πάροχοι, κυρίως, τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών αναζητούν εργαζόμενους που να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές καθαυτές πρέπει να έχουν θετικό πρόσημο αναφορικά με την εξειδίκευση-κατάρτιση (δεξιότητες) σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων και γνώσεων που θα προσδίδουν κύρος,  συνέπεια και αξιοπιστία στο ¨κοινωνικό γράφημα¨ και θα πληρούν προδιαγραφές με άμεση σχέση και συνάφεια με τον πολιτισμό, την ιστορικότητα, την γευσιγνωσία και το περιβάλλον της περιοχής που αναφέρονται. Όμως, στο παραπάνω πλαίσιο-κανόνα (ύστερα και από μελέτες του ΣΕΤΕ) διαπιστώνεται ότι το έλλειμμα του ενεργού πληθυσμού (εργαζομένων και ανέργων) χρήζει ¨αντίδοτου¨, με κύριο συστατικό την καλλιέργεια καινοτόμων δεξιοτήτων απαραιτήτων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων που θα ενσωματώνουν  τις παραπάνω προδιαγραφές.

 

– Τον στόχο αυτό καλείται -στις σημερινές συνθήκες- να υπηρετήσει η παρεχόμενη κατάρτιση/εξειδίκευση, με την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σχεδίου υλοποίησης  προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών δράσεων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του ρυθμού ανάπτυξης του κοινωνικού ιστού.

Έτσι, στο πεδίο εξυπηρέτησης του στόχου αυτού διαφαίνεται ότι, δεν αρκεί μόνο η πιστοποίηση του επαγγελματικού προφίλ (γνώσεις-ικανότητες-δεξιότητες) των ειδικοτήτων που θεραπεύονται από τις εκπαιδευτικές δομές και από τους παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΑΕΚ, ΚεΔιΒιΜ, κ.α).


Εκείνο που θα πρέπει να αναζητηθεί και να σχεδιαστεί -κατά τρόπο ώστε να υπηρετεί ταυτόχρονα, και τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ποιοτικής λειτουργίας της αναδυόμενης τουριστικής αγοράς-  δίνοντας ελπίδα και ορίζοντα κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, είναι το άνοιγμα στην κοινωνία των δομών επαγγελματικής κατάρτισης που θα ενεργοποιεί, θα διασυνδέει όλους τους παράγοντες του κοινωνικού ιστού και θα εξασφαλίζει προϋποθέσεις αλλά και πρότυπα συνέργειας και συνεργασίας. 

Συνέργειες και συνεργασίες  που,

α) θα αναβαθμίζουν και θα προβάλλουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και του τόπου (ιστορίαπολιτισμόςγευσιγνωσίαεκτεταμένη ακτογραμμήφυσικός πλούτος κ.α),

 

β) θα αξιοποιούν τα εργαλεία επικοινωνίας των σύγχρονων τεχνολογιών με στόχο την διάχυση των καινοτόμων πρακτικών και δράσεων στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της τουριστικής αγοράς,

 

γ) θα διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων μέσα από κοινώς αποδεκτά πρότυπα και κανόνες,

 

δ) θα εκπαιδεύουν τον κοινωνικό ιστό στην κατεύθυνση εδραίωσης περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας του περιβάλλοντος,

 

ε) θα προωθούν δράσεις/πρακτικές, ικανές στο να συν διαμορφώσουν ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πλαίσιο διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης με την συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο-σχέδιο και με κατευθυντήρια γραμμή την ενσωμάτωση  εκπαιδευτικών κανόνων και προτύπων που θα διασφαλίζουν την συνέπεια και την εμπιστοσύνη ως συστατικά των παρεχόμενων πρακτικών κατάρτισης/εξειδίκευσης, η ΣΑΕΚ Πρέβεζας φιλοδοξεί να «απογειώσει» τον ρόλο της κατάρτισης και να τον προσαρμόσει/μετασχηματίσει σε ρυθμιστικό παράγοντα εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων αφενός και σε ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των αποφοίτων της, αφετέρου, με σκοπό την αμεσότερη σύνδεσή τους με την αγορά και προβολή του τουριστικού πλεονεκτήματος της περιοχής μας.
Με βάση την προσέγγιση αυτή, δίνεται προτεραιότητα στην οριζόντια ανάπτυξη του τουριστικού ¨προφίλ¨ της Πρέβεζας με αποδέκτες τους τομείς και κλάδους της οικονομίας που, με επίκεντρο -πρωτίστως- τον άνθρωπο, θα διασφαλίζουν προοπτικές δυναμικής εξέλιξης, θα προκρίνουν τις συνεργασίες, θα προωθούν την εξωστρέφεια και την κοινωνική ευαισθητοποίηση  ώστε να παραχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικού οφέλους.  

 


Απευθύνουμε, λοιπόν, κάλεσμα διαλόγου για την δημιουργία νέων ειδικοτήτων της ΣΑΕΚ Πρέβεζας (Μάιος 2024) προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους και προσβλέπουμε στην στήριξη και συμμετοχή τους στην προσπάθεια συν διαμόρφωσης του νέου δυναμικού πλαισίου που προδιαγράφεται για την –εν γένει- ανάπτυξη της περιοχής μας και πάντως, προς την κατεύθυνση του κοινωνικού οφέλους και συμφέροντος!                                    

 

                                                                 

                                                                                                              Ο Δ/ντής

                                                                                               Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης

                                                                                             Μαθηματικός, MedA/ ΣυΕΠ

 

                                          

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ