Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022)

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίασή της με αρ. 91/25-01-2024, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 (Α΄ 141), όπως ισχύει, αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με μερική απασχόληση, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης για τη διδασκαλία των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Διδασκαλία:

  • -Μακροοικονομική Θεωρία, 4 ώρες/εβδομάδα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
  • -Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος, 4 ώρες(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gramaccfin@uoi.gr της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από την Παρασκευή 26/01/2024.
Ο επιλεχθείς, ο οποίος είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών. Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Πρέβεζα, 26-01-2024
Αρ. πρωτ. 680

  1. Αίτηση με αναφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης για την οποία κατατίθεται η υποψηφιότητα.(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
  2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών .
  3. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
  5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  6. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται:
– Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου (για τους άρρενες, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση) θα προσκομίσει μόνο ο /η υποψήφιος/α που τελικά θα επιλεγεί, πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.06.2007 (ΦΕΚ.1055/27.06.2007/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
– Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
– Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι για την κατάληψη της ως άνω θέσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Συνεκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου, βραβεύσεις, συμμετοχή σε συντακτικές ή/και κριτικές επιτροπές αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, συμμετοχή σε οργανωτικές ή/και επιστημονικές επιτροπές αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων. Στην επιλογή του υποψηφίου τέλος θα συνεκτιμηθεί η διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2682050550 ή στο email: gramaccfin@uoi.gr

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
• Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
• Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
• Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
• Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Επισημαίνουμε ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:
1. Δεν είναι υποχρεωμένο να προσλάβει διδάσκοντα στο ως άνω αντικείμενο, αλλά θα διαχειριστεί την πρόσληψη ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι πραγματικές ανάγκες κατά την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.
2. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω προτεινόμενος αριθμός θέσεων-πιστώσεων έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την υπ’ αριθμ. απόφαση Φ11/94791/30.08.2023 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα έντυπα είναι αναρτημένα στις ανακοινώσεις – προκηρύξεις της ιστοσελίδας του Τμήματος και της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoi.gr).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Καθηγητής