Νέα έργα βελτίωσης των δικτύων άρδευσης σε Πρέβεζα, Άρτα και Θεσπρωτία

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον
εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων σε Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία. Στη
σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για άλλα
πέντε έργα που θα υλοποιηθούν στους ΤΟΕΒ Λάμαρης, Γλυκόριζο Άρτας, Μπόιδα –
Μαυρή, Γλυκή και Κερασώνα- Παναγιά, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,1 εκ.
ευρώ. Και τα πέντε έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020.
Αναλυτικά οι σημαντικότερες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής:
Α. Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των
έργων!
 «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 –
χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)», προϋπολογισμού €
1.340.000. Οριστικός ανάδοχος: «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. με δ.τ.
INTERCON CONSTRUCTIONS».
 «Κατεπείγουσες εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης της επαρχιακής
οδού στα όρια των Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 120.000. €. Ανάδοχος:
Τσιμπίκης Άγγελος.
 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους»,
προϋπολογισμού 169.000 € Ανάδοχος: «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ
ΕΕ».
 «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή
πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού
70.000 € Aνάδοχος: «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ»,

Β, Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:
 «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου
Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ.

Γεωργίου» προϋπολογισμού € 784.845,81. Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ»
 «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου
και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς»,
προϋπολογισμού € 820.000. Ανάδοχος: «NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90 χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος:
Ντάφλης Γεώργιος.

Γ. Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς των έργων:

 «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο
άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου
Μπόιδα – Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000.
 «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής
(Αχέροντα – Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840 €.
 «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή», προϋπολογισμού 150.000 €
 «Άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος
επί της επαρχιακής οδού Τύριας – Αγίου Νικολάου – Παρδαλίτσας
– Καταμάχης», προϋπολογισμού 150.000 €.
 «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου:
‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με
έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική
γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000 €.
 «Συντήρηση – αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού 72.500 €
Δ. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών με τους Δήμους:
 Με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Άμεση αντιστήριξη οδού
πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία γέφυρας Κομποτίου», με
προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.
 Με το Δήμο Κόνιτσας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση
ομβρίων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ.
Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό 52.000 ευρώ,