Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής στον Δήμο Πρεβέζης !

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο”. Ο συνολικός προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ανέρχεται σε 239.088,841€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Έναρξη υποβολής προσφορών 12-01-2024 – Λήξη 08-02-2024.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες τροφίμων [Α-Β] και – για ένα ή περισσότερα τμήματα ή υπό-τμήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών των τμημάτων- υπό-τμημάτων . Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.Απαιτούνται :Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% και καλής εκτέλεσης 4%επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του ΦΠΑ των ειδών που συμμετέχει ο Οικονομικός φορέας

Το κριτήριο ανάθεσης είναι :

  1.  Η χαμηλότερη τιμή για τα τμήματα , υπό-τμήματα των ειδών που αφορούν την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου – Αρτοποιείου – Γαλακτοκομικά Είδη και είδη Ζαχαροπλαστείου.
  2. Tο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις (%) επί της εκάστοτε, στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη αρμόδια υπηρεσία
    Εμπορίου στο Νομό Πρέβεζας για τα είδη: Ελαιόλαδο- Είδη οπωροπωλείου- Είδη κρεοπωλείου- Είδη ιχθυοπωλείου.Η πληρωμή θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής , με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το αργότερο δέκα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2024/S 004-006475, θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ,στην Διαύγεια και σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες. Το πλήρες τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας : http://www.dimosprevezas.gr/ Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον/τούς
προμηθευτή/τές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/χοι. Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας.