Επαναπροκήρυξη νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών από την Περιφέρεια Ηπείρου

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η επαναπροκήρυξη για χορήγηση πενήντα (50) νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και ενός (1) δικαιώματος δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την 23/01/2024 και ώρα 7:00 έως την 12/03/2024 και ώρα 23:59 να υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην υπ΄ αριθμ. 225/22-01-2024 (ΑΔΑ: 9Α2Γ7Λ9-ΒΔ7 ) προκήρυξη η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην ιστoσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr