Ανάκληση αποφάσεων που αφορούν απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην Νικόπολη.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι έχει υπογραφεί, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, απόφαση ανάκλησης των οικ. 8927/13-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΖΔ7Λ9-ΝΧΒ)* και οικ. 9204/21-11- 2023 (ΑΔΑ: 95ΝΚ7Λ9-ΨΩ6 )* αποφάσεων που αφορούν απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου στην Π.Ε. Πρέβεζας. Κατόπιν του ελέγχου της αιτήσεως θεραπείας και των τυχόν περαιτέρω ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4070/2012 όπως ισχύει, θα εκδοθεί νέα Απόφαση καθορισμού μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Διοικητική Μονάδα – έδρα Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει και νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση τυχόν νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην Π.Ε. Πρέβεζας ή τυχόν μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο ν. 4070/2012 όπως ισχύει.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από την κοινοποίησή της, στους κατά νόμο αρμόδιους φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, Δικαστικοί Φορείς) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


  • Περί μίας (1) νέας άδειας ΕΔΧ με ΕΔΡΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με έδρα την Νικόπολη